Mesafeli Satış Sözleşmesi

1.    TARAFLAR

1.1 SATICI

Ünvanı            : Semanur Keskin

Adresi               : Ahmet Yesevi Mah. Sapanca Sok. No: 4 N Nilüfer / Bursa

Web Adresi : www.semanurkeskin.com

E-posta Adresi : semanurkskn@icloud.com

Telefon           : 0-542-630-1514

TC Kimlik No               : 21871547982

1.2  MÜŞTERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı: …………….

Adresi                        : …………….

Telefon           : +90 XXX XXX XX XX

Posta adresi    : …………….

VKN                : 1312354464222

 

2.    SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 • Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme'nin tarafları mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. Sözleşmenin konusunu, Müşteri'nin, Ahmet Yesevi Mah. Sapanca Sok. No: 4 N Nilüfer Bursa adresinde mukim Semanur Keskin tarafından (“Semanur Keskin Studio”) ’nun www.semanurkeskin.com satıcı'ya ait Malın satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Semanur Keskin Studio ile akdetmiş oldukları diğer sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecektir.

 

3.    SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI

 

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

…………………..

1

… TL

… TL

 

 • Söz konusu ürün bedeli, Semanur Keskin Studio Müşteri güvencesi kapsamında Satıcı adına, Semanur Keskin Studio tarafından Müşteri'den tahsil edilmektedir. Müşteri malın bedelini Semanur Keskin Studio’ya ödemekle, ürün bedelini Satıcıya ödemiş sayılacak ve bir daha ödeme yükümlülüğü altına girmeyecektir. Müşterinin ilgili mevzuat kapsamında iade hakları saklıdır

4.    HİZMETİ ALIMI ve TESLİM ŞEKLİ 

 • Sözleşme Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Müşteri'nin Satıcı'dan satın almış olduğu Malın Müşteri'ye ifa edilmiş olmasıyla yerine getirilmiş olur. Mal, Müşteri'nin yapmış olduğu satın alım formunda belirtilen kişiye ifa edilecektir. Müşterinin belirlenen tarihlerde Malı geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir.

5.    MÜŞTERİNİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 • Müşteri, Site’de yer alan Sözleşme konusu Malın temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatına ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Müşteriler, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Semanur Keskin Studio'nun Site üzerinden sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Müşteri, işbu Sözleşme'yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Müşteri’ye verilmesi gereken ve verilen Mal'a ait temel özellikler, Mal'ın vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Mal'ın alımında Müşteri'ye ait kredi kartının Müşteri'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Hizmet bedelini defaten ayrıca ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

6.    SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 • Satıcı, Sözleşme konusu Mal'ın Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve diğer dokümanlar ile birlikte Müşteri'ye teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu Malı süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Müşteri'ye bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal, Müşteri’den başkasına ifa edilecek ise bu kişinin ifayı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

7.    CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

 • 11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca müşteri hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı ve henüz ifası gerçekleşmeyen malı ancak 15 (on beş) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler Sitede belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı'ya mevzuat hükümlerine ve Sitedeki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.
 • Cayma hakkının kullanılması halinde:

Müşteri ürünü kaç taksit ile aldıysa, geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşteri’nin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır.

8.    UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Tüketiciler için Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Müşterinin Malı satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
 • Tacir Müşteriler yönünden ise bu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda Bursa Mahkeme ve İcra Mahkemeleri görevli ve yetkili olacaktır.

9.    MALIN FİYATI

 • Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Semanur Keskin Studio tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

10.BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

 • İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, mail aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.YÜRÜRLÜK

 • 11 (on bir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Müşteri’ye gönderilen mailde mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir